Standardowe Procedury Działania
dotyczące umów na monitorowanie wraz z reakcją Grupy Interwencyjnej

Klient

 1. Właściciel obiektu zwany dalej Klientem jest odpowiedzialny za uzbrojenia systemu alarmowego. 
 2. W celu adekwatnego do zagrożenia dysponowania siłami i środkami Grup Interwencyjnych na przychodzące alarmy z chronionych obiektów, Klient powinien niezwłocznie poinformować telefonicznie Dyżurnego USI  w przypadku wywołania fałszywego alarmu – podając hasło do kontaktów.
 3. Klient, ma obowiązek wcześniej powiadomić Dyżurnego USI w razie jakichkolwiek prac serwisowych z systemem alarmowym, prac elektrycznych, remontów obiektu mających wpływ na  generowane fałszywych sygnałów alarmowych oraz poinformować o zakończeniu tychże prac.
 4. Dobrym zwyczajem jest, informowanie przez klienta Dyżurnego USI o dłuższych wyjazdach z chronionego obiektu (np. urlop) oraz przekazanie informacji o opiekunach chronionego obiektu (np. rozbrajanie w celu podlewania kwiatków, informowanie w wypadku rzeczywistych zdarzeń na obiekcie).
 5. W przypadku zmiany danych osób upoważnionych do kontaktów, Klient jest zobowiązany niezwłocznie informować o tym fakcie firmę Adamex.
 6. W celu wyeliminowania niepotrzebnych fałszywych sygnałów alarmowych klienci nie powinni w uzbrojonym obiekcie pozostawiać zwierząt (psy, koty, ptaki itp.), otwartych lub uchylonych okien, drzwi. 
 7. W celu umożliwienia Grupie Interwencyjnej kontroli obiektu na terenach ogrodzonych Klient przekaże firmie Adamex na czas trwania umowy klucze od furtki lub bramy ogrodzeniowej.
 8. Firma Adamex w standardowej Umowie nie powiadamia klienta o braku uzbrojenia systemu alarmowego, usługa taka wymaga zawarcia umowy rozszerzonej.
 9. Firma Adamex w standardowej Umowie nie powiadamia klienta o zaniku napięcia w chronionym obiekcie, usługa taka wymaga zawarcia umowy rozszerzonej.
 10. Firma Adamex w standardowej Umowie w przypadku zweryfikowania przez Grupę Interwencyjną alarmu fałszywego nie informuje klienta o jego zaistnieniu, usługa taka wymaga zawarcia umowy rozszerzonej.

Dyżurny USI

 1. Dyżurny USI każdorazowo po wejściu sygnału Włamania, Pożaru lub Napadu kieruje do obiektu Grupę Interwencyjną lub Patrolowej w celu sprawdzenia chronionego obiektu w związku z odebranym sygnałem z wyjątkiem sytuacji określonych w  pkt. 2-3.
 2. Dyżurny USI nie wysyła Grupy Interwencyjnej  w przypadku alarmu Włamania z jednoczesnym rozbrojeniem systemu alarmowego. Poprawne rozbrojenie systemu alarmowego jest równoznaczne z odwołaniem sygnału alarmu.
 3. Dyżurny USI nie wysyła Grupy Interwencyjnej w przypadku poprawnego telefonicznego odwołania sygnału alarmowego. Klient czynność tą potwierdza podając uzgodnione w Umowie  „hasło”.
 4. Dyżurny USI w razie zaistnienia realnego wydarzenia na obiekcie (włamanie, pożar, napad) powiadamia osobę uprawniona do kontaktów  w Umowie. W przypadku sygnałów fałszywych nie potwierdzonych przez Grupę Interwencyjną nie powiadamia się osób uprawnionych do kontaktów.
 5. Dyżurny USI nadzoruje uzbrojenia obiektu tylko jeśli strony taką usługę zdeklarowały w Umowie. Nadzór nad uzbrojeniem obiektu jest usługą dodatkową płatną.
 6. Dyżurny USI nadzoruje wyłączenia prądu w obiekcie tylko jeśli strony usługę taką zdeklarowały w Umowie. Nadzór nad wyłączeniem prądu w obiekcie jest usługą dodatkową płatną.

Grupa Interwencyjna (GI)

sygnał alarmu:
 1. W przypadku wystąpienia sygnału alarmowego z chronionego obiektu Grupa Interwencyjna niezwłocznie udaje się do chronionego obiektu.
 2. W chronionym obiekcie GI sprawdza czy nie ma widocznych śladów włamania (uszkodzenie zabezpieczeń mechanicznych: szyb, okien, drzwi itp.).
 3. W przypadku zidentyfikowaniu tzw. fałszywego alarmu po przekazaniu dyżurnemu USI informacji o stanie chronionego obiektu kończą interwencje.
 4. W razie stwierdzenia widocznych śladów włamania, podejmują interwencje mającej na celu zatrzymanie sprawcy włamania ,informują o zaistniałym fakcie dyżurnego USI za jego pośrednictwem Klienta oraz Policję.
 5. W razie potrzeby GI wzywa wsparcie patrolu interwencyjnego.
 6. Grupa interwencyjna w ramach umowy na monitorowanie zabezpieczają obiekt po włamaniu do czasu przybycia Klienta (w czasie maksymalnie do 30 minut bezpłatnie).
 7. Wystawienie posterunku doraźnego po 30 minutach jest usługą dodatkowo płatną.
sygnał napadu:
 1. W przypadku sygnału napadu z chronionego obiektu Grupa Interwencyjna niezwłocznie udaje się do chronionego obiektu.
 2. Podchodzi do obiektu zwracając uwagę na ewentualne oznaki napadu na zewnątrz obiektu zatrzymane pojazdy – uruchomiony silnik - kierowca w pojeździe, zasłonięte okna, nienaturalna w przypadku tego obiektu cisza, krzyki, hałas itp.
 3. Grupa interwencyjna lustruje otoczenie zewnętrzne, wnętrze obiektu, miejsce ewentualnego napadu ( stosownie do potrzeb),
 4. W przypadku zidentyfikowania fałszywego alarmu napadowego kończą interwencje.
 5. W przypadku stwierdzenia napadu informują dyżurnego USI oraz natychmiastowo podejmują interwencję zmierzająca do przerwania ataku i zatrzymania sprawcy napadu.
 6. W razie potrzeby wzywają wsparcie patrolu interwencyjnego.
 7. Za pośrednictwem dyżurnego USI wzywają Policję – (Pogotowie w zależności od potrzeb).
 8. W przypadku takiej potrzeby ewakuują osoby z miejsca zagrożenia, udzielają pomocy przedlekarskiej.
sygnał pożaru:
 1. W przypadku sygnału pożaru z chronionego obiektu Grupa Interwencyjna niezwłocznie udaje się do chronionego obiektu, zatrzymują pojazd w miejscu które nie będzie utrudniać podjęcia działań ratowniczych.
 2. Grupa interwencyjna lustruje otoczenie zewnętrzne obiektu, jeżeli obiekt jest otwarty sprawdzają wnętrze obiektu i miejsce ewentualnego pożaru.
 3. W razie zidentyfikowania fałszywego alarmu pożarowego kończą interwencje.
 4. W przypadku potwierdzenia alarmu pożarowego za pośrednictwem dyżurnego USI wzywają Klienta, Straż Pożarną – (Pogotowie w zależności od potrzeb) 
 5. W przypadku takiej potrzeby ewakuują osoby z miejsca zagrożenia, udzielają pomocy przedlekarskiej, jeżeli to możliwe podejmują działania mające na celu minimalizowanie strat.

Proszę czekać...